Aukcja zbędnych ruchomych składników majątku, Fort Wola 22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22 (dalej „Spółka”) ogłasza aukcję zbędnych ruchomych składników majątku.

Rozpoczęcie aukcji odbędzie się w dniu 20 września  2018 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej na II piętrze, w siedzibie Spółki przy Fort Wola 22 w Warszawie (01-258).

Wykaz oferowanych Przedmiotów Sprzedaży wraz z podaniem cen wywoławczych netto, kwoty wadium oraz wysokości minimalnych postąpień stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (PDF do pobrania poniżej) oraz jest możliwy do uzyskania w siedzibie Spółki – pokój nr 106,  I piętro, osoba odpowiedzialna: Anna Suchta, tel. 605 901 213.

  1. Warunkiem przystąpienia do aukcji oferowanych Przedmiotów Sprzedaży jest:

1 )    wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto Przedmiotu Sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy Spółki nr 57 1540 1102 2001 5702 8341 0001 w terminie do 17.09.2018 r. (wadium musi wpłynąć na rachunek Spółki najpóźniej w dniu 17.09.2018 r.), z wyszczególnieniem w tytule wpłaty nazwy Przedmiotu Sprzedaży, ilości, nr pozycji z wykazu, pod którym znajduje się dany Przedmiot Sprzedaży;

2 )   złożenie (bezpośrednio przed aukcją) przez biorącego udział w aukcji następujących pisemnych oświadczeń:

a/ iż akceptuje warunki niniejszej aukcji oraz że stan faktyczny Przedmiotu Sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń;

b/ że jest świadomy, iż Spółka nie udziela gwarancji i wyłącza rękojmię na nabyte przez nabywcę Przedmioty Sprzedaży;

c/ że przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że w przypadku:

– niezapłacenia ceny nabycia w terminie określonym przez Licytatora w protokole z przebiegu aukcji, Spółka ma prawo odstąpić od umowy i zatrzymać wadium;

– nieodebrania Przedmiotu Sprzedaży w terminie wyznaczonym przez licytatora – sprzedający ma prawo dokonać naliczenia kary umownej w wysokości 1% ceny nabycia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze;

d/ że demontaż oraz transport zakupionego Przedmiotu Sprzedaży nabywca wykonuje na własny koszt i we własnym zakresie;

e/ że w przypadku nieodebrania natychmiastowego Przedmiotu Sprzedaży (bezpośrednio po aukcji) do momentu odbioru nabywca przekazuje Spółce zakupiony Przedmiot Sprzedaży w depozyt;

f/ że w przypadku niedokonania przez nabywcę zakupu Przedmiotu Sprzedaży wadium ma być zwrócone na wskazany przez uczestnika aukcji rachunek bankowy;

3 )  okazanie, przez osoby biorące udział w aukcji, bądź reprezentujące uczestnika aukcji, członkom Komisji, przed rozpoczęciem aukcji, dokumentu tożsamości.

  1. Pozostałe warunki aukcji:

1 ) wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej;

2 )  udzielenie przybicia jest równoznaczne z zawarciem Umowy;

3 )  łączna kwota wadiów złożonych przez nabywcę zostanie zarachowana na poczet ceny wylicytowanego Przedmiotu lub Przedmiotów Sprzedaży;

4 )  zarachowana kwota przepada na rzecz Spółki, jeżeli nabywca nie zapłaci ceny za Przedmiot Sprzedaży w terminie określonym przez licytatora w protokole z przebiegu aukcji, a Spółka od umowy odstąpi;

5 )  wydanie Przedmiotu Sprzedaży nabywcy nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia, po uzgodnieniu terminu z Licytatorem;

6 )  nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia powiększoną o stosowny podatek oraz pomniejszoną o wpłacone wadia, niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez licytatora w protokole z przebiegu aukcji, nie dłuższym niż 14 dni;

7 )  wadia złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, bądź też wadia, które nie zostały zarachowane na poczet wylicytowanego Przedmiotu lub Przedmiotów Sprzedaży, zostaną zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji;

8 )  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji w każdym czasie, prawo zamknięcia aukcji podczas jej trwania oraz prawo do zmiany warunków aukcji, zmiany treści ogłoszenia o aukcji, zmiany wykazów przedmiotów aukcji wraz z cenami, wycofania Przedmiotu Sprzedaży z aukcji przed jej rozpoczęciem bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych;

9 )  Sprzedający zastrzega, że w przypadku, jeśli uzyskana w toku aukcji cena sprzedaży przekroczy wartość, dla której dokonanie czynności prawnej obejmującej jednostkowy Przedmiot Sprzedaży uzależnione jest od zgody określonego organu Spółki, która nie była uprzednio udzielona, wówczas umowa sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży jest umową warunkową, zgodnie z treścią której przeniesienie własności Przedmiotu Sprzedaży nastąpi po uzyskaniu zgody Zarządu, Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

10 )  Osoby biorące udział w aukcji powinny posiadać stosowne dokumenty potwierdzające tożsamość oraz upoważnienie do reprezentowania uczestnika aukcji (w przypadku osób, które zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub CEiDG nie są uprawnione do reprezentowania uczestnika aukcji ).

Oferowane Przedmioty Sprzedaży można oglądać od 03.09.2018 do 17.09.2018 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu, osoba odpowiedzialna za informacje: Anna Suchta, tel. 605 901 213, e-mail: nieruchomosci@pho.pl.

 Załącznik 1 – Zestawienie przedmiotów (do pobrania w PDF )