Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Polskiego 

Holdingu Obronnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Fort Wola nr 22, 01-258 Warszawa

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Obronnego.

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) badanie sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za 2017 r. wraz z dostarczeniem:

– pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego ( w sześciu egzemplarzach);

– pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego ( w sześciu egzemplarzach);

2) Do składania ofert zapraszamy firmy audytorskie, które spełniają łącznie następujące wymogi:

a) liczba zbadanych podmiotów w 2016 r. – 20,

b) liczba zatrudnionych biegłych rewidentów w 2016 r. – 10.

3) Od biegłego rewidenta oczekujemy:

a) gotowości do obecności na Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2017 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

b) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych;

c) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki listów informacyjnych o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4) Oferta powinna zawierać;

a) informacje o Oferencie;

b) cenę netto i brutto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie prac określonych w pkt 1a) i 3, przy czym ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich;

c) prawnie skuteczne pełnomocnictwo dla osób składających oświadczenia woli w imieniu Oferenta, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów, o których mowa w pkt d);

d) aktualny odpis z właściwego rejestru;

e) oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji ani upadłości;

f) aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów) do którego wpisany jest Oferent;

g) poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

h) oświadczenie Oferenta o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony informacji:

–  ustawy o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1167 ze zm.) do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”,

–   ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.), w tym  posiadanie systemu ochrony danych osobowych w siedzibie swojego przedsiębiorstwa,

–   ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.) celem ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,

i) oświadczenie Oferenta, że prawo dostępu ze strony Oferenta do informacji i materiałów podlegających ochronie udostępnionych podczas badania przez Polski Holding Obronny, będą miały wyłącznie osoby biorące bezpośredni udział w badaniu sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

j) oświadczenie Oferenta, że osoby wymienione w pkt. i) posiadają co najmniej:

–   upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych w przypadku konieczności ich dostępu do informacji niejawnych w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.;

–  upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

–  upoważnienie i zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących tajemnic przedsiębiorstwa Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

k) oświadczenie o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

l) wystawione przez odbiorców referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług;

m) oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 2;

n) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

o) informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentach;

p) określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej oferty, ich numery telefonów i adresy e-mail;

q) projekt umowy.

5) Oferent nie może powierzyć badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Polskiego Holdingu Obronnego sp. o.o. osobom trzecim.

6) Termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportów – do 31 marca 2018 r.

7) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29.09.2017 r. w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, Kancelaria Główna, pok. nr 5.

Ofertę należy opatrzyć adnotacją: DLA RADY NADZORCZEJ Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.

Oferty złożone po upływie powyżej wskazanego terminu zostaną zwrócone Oferentom i nie polegają rozpatrzeniu. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 10.10.2017 r.

8) Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

9) O wynikach przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia, powiadomi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkich oferentów, którzy brali udział w przedmiotowym postępowaniu.