Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 
ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Polskiego Holdingu Obronnego.

1 )   Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) badanie sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za 2018 r. i 2019 r. wraz z dostarczeniem:

– pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego ( w sześciu egzemplarzach);

– pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego ( w sześciu egzemplarzach);

2 )   Do składania ofert zapraszamy firmy audytorskie, które spełniają łącznie następujące wymogi:

a)  liczba zbadanych podmiotów w 2017 r. – 20,

b)  liczba zatrudnionych biegłych rewidentów w 2017 r. – 10.

3 )   Od biegłego rewidenta oczekujemy:

a)  gotowości do obecności kluczowego biegłego rewidenta na Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2018 i 2019 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

b)  gotowości do spotkań informacyjnych kluczowego biegłego rewidenta z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdań finansowych;

c)  przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki listów informacyjnych o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4 )   Oferta powinna zawierać:

a)  informacje o Oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności;

b)  wskazanie metody i terminów badania sprawozdania finansowego;

c)  cenę netto i brutto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za lata obrotowe 2018 i 2019 oraz cenę netto i brutto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. za kolejny dwuletni okres (lata 2020 i 2021), sporządzenie dokumentów i przeprowadzenie prac określonych w pkt 1 a) i 3, przy czym ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich;

d) prawnie skuteczne pełnomocnictwo dla osób składających oświadczenia woli
w imieniu Oferenta, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż to wynika z dokumentów, o których mowa w pkt e);

e)  aktualny odpis z właściwego rejestru;

f)  oświadczenie o tym, że w stosunku do Oferenta nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne oraz nie ogłoszono jego likwidacji ani upadłości;

g)  aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów) do którego wpisany jest Oferent;

h)  poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie Oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

i)  oświadczenie Oferenta o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony informacji:

– ustawy o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 412 ze zm.) do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”,

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie w tym posiadanie systemu ochrony danych osobowych w siedzibie swojego przedsiębiorstwa,

– ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419 ze zm.) celem ochrony tajemnic przedsiębiorstwa,

j)  oświadczenie Oferenta, że prawo dostępu ze strony Oferenta do informacji
i materiałów podlegających ochronie udostępnionych podczas badania przez Polski Holding Obronny, będą miały wyłącznie osoby biorące bezpośredni udział w badaniu sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

k)  oświadczenie Oferenta, że osoby wymienione w pkt. j) posiadają co najmniej:

– upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
w przypadku konieczności ich dostępu do informacji niejawnych w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

– upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

– upoważnienie i zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących tajemnic przedsiębiorstwa Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

l)  oświadczenie Oferenta o niezależności od badanej jednostki, zgodnie z art. 69-73 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

m)  oświadczenie Oferenta o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

n)  oświadczenie Oferenta o wyznaczeniu jako kluczowego bieg lego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2017, poz. 1089 ze zm.);

o)  wystawione przez odbiorców referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług;

p)  oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 2;

q)  poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

r)  informacje o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentach;

s)  określenie osób, z którymi można się bezpośrednio kontaktować w sprawie złożonej oferty, ich numery telefonów i adresy e-mail;

t)  projekt umowy, z klauzulą o możliwości przedłużenia umowy na kolejny co najmniej dwuletni okres.

5)   Oferent nie może powierzyć badania sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Obronnego sp. o.o. za 2018 r. i 2019 r. (oraz kolejny co najmniej dwuletni okres) osobom trzecim.

6)   Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 28.09.2018 r.
w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22, (01-258 Warszawa), Kancelaria Główna, pok. nr 5.

Ofertę należy opatrzyć adnotacją: dla Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI”.  Oferty złożone po upływie powyżej wskazanego terminu zostaną zwrócone Oferentom i nie polegają rozpatrzeniu. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 10.10.2018 r.

7)   Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

8)    O wynikach przeprowadzonego postępowania Rada Nadzorcza w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia, powiadomi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkich oferentów, którzy brali udział w przedmiotowym postępowaniu.

 

ogłoszenie w PDF