Sprzedaż firmowych samochodów osobowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

zaprasza do złożenia oferty na zakup firmowych samochodów osobowych marki Mercedes model E-350.

1.       SPRZEDAJĄCY:

Polski Holding Obronny sp. z o.o.
Fort Wola 22, 01-258 Warszawa,
KRS 0000027151, NIP 5270104539, REGON 000031874.

Informacje o Polskim Holdingu Obronnym znajdują się na stronie:  http://www.pho.pl

2.       OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
 1.  Polski Holding Obronny sp. z o.o. oferuje do sprzedaży samochody osobowe:
Lp. Marka – model Nr rejestracyjny Nr VIN Rok produkcji Cena sprzedaży brutto
1. Mercedes E-350 WX 70154 WDD2120881A572659 2011 68 800 PLN
2. Mercedes E-350 WB 6902 E WDD2120871A356213 2010 53 600 PLN
 1. Szczegółowy opis wersji i wyposażenia poszczególnych samochodów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Oferent ma prawo do zapoznania się z Przedmiotem Sprzedaży oraz dokumentacją podczas oględzin, po wcześniejszym umówieniu terminu z Panem Ireneuszem Lenarcikiem 311 25 71 (Samochód o nr rej.   WB 6902 E ) lub Panią Inez Książek tel. 603 882 014 (Samochód o nr rej.  WX 70154)
3.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na zakup samochodu/samochodów prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.bieganowska@pho.pl, w terminie do dn. 11.12.2018 r.

4.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1.     Ofertę należy przygotować w formie pisemnej.
 2.    Oferta powinna zawierać:

a.  cenę brutto [PLN] za każdy samochód oraz wskazanie nr rej. samochodu, którego oferta dotyczy.

b.    dane oferenta: Imię nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP (jeśli dotyczy), tel. kontaktowy.

3.  Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży, przyjęciu do wiadomości faktu, że Polski Holding Obronny sp. z o.o. nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedawane składniki majątku. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

4.  Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów.

5.       TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 3.

6.       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem wszelkie pytania należy kierować do przedstawicieli Sprzedającego:

Agnieszka Bieganowska , Tel.: +48 22 311 25 03; e-mail: agnieszka.bieganowska@pho.pl

7.       USTALENIA DODATKOWE
 1. Odbiór/transport  przedmiotu sprzedaży z siedziby Sprzedającego w gestii i na koszt Kupującego.
 2. Płatność przed odbiorem w formie przedpłaty.
 3. Podane w ogłoszeniu ceny sprzedaży są cenami brutto. Kupującemu przysługuje prawo do odliczenia VAT.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone rozmowy handlowe w odniesieniu do złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Oferentem.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cen (np. w formie aukcji).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie
Załącznik nr 2 – Opis wyposażenia