Sprzedaż firmowego samochodu osobowego

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejszym Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup firmowego samochodu osobowego marki Mercedes model E-350.

1.       SPRZEDAJĄCY:

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa,

KRS 0000027151, NIP 5270104539, REGON 000031874.

Informacje o Polskim Holdingu Obronnym znajdują się na stronie: http://www.pho.pl

2.       OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. Polski Holding Obronny sp. z o.o. oferuje do sprzedaży samochód osobowy:

Lp.

Marka – model

Nr rejestracyjny Nr VIN Rok produkcji

Cena sprzedaży brutto

1. Mercedes E-350 WX 70154 WDD2120881A572659

 

2011 61 900 PLN

 

 1. Szczegółowy opis wersji i wyposażenia ww. samochodu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Oferent ma prawo do zapoznania się z Przedmiotem Sprzedaży oraz dokumentacją podczas oględzin, po wcześniejszym umówieniu terminu z p. Inez Książek pod nr tel. 603 882 014.

3.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na zakup samochodu/samochodów prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.bieganowska@pho.pl, w terminie do dn. 16.01.2019 r.

4.       OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać:

a. cenę brutto [PLN]

b. dane oferenta: Imię nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP (jeśli dotyczy), tel. kontaktowy.

3. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży, przyjęciu do wiadomości faktu, że Polski Holding Obronny sp. z o.o. nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedawane składniki majątku. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

4.  Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo roszczenia o zwrot tych kosztów.

5.       TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 3.

6.       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem wszelkie pytania należy kierować do przedstawiciela Sprzedającego: Agnieszka Bieganowska, tel. : +48 22 311 25 03, e-mail: Agnieszka.bieganowska@pho.pl

7.       USTALENIA DODATKOWE

 1. Odbiór/transport  przedmiotu sprzedaży z siedziby Sprzedającego w gestii i na koszt Kupującego.
 2. Płatność przed odbiorem w formie przedpłaty.
 3. Podana w ogłoszeniu cena sprzedaży jest ceną brutto. Kupującemu przysługuje prawo do odliczenia VAT.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone rozmowy handlowe w odniesieniu do złożonych ofert.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cen (np. w formie aukcji).
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Oferenta i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie

Załącznik nr 2 – Opis wyposażenia